Cancel

Valery Zadorozhnyy

Rev. Valery Zadorozhnyy is a pastor and New Testament lecturer at Evangelical Reformed Seminary of Ukraine in Kyiv, Ukraine.